Katate Dori Katate Mochi

(16)

Aussen, gleichseitig

 1. Schraube Boden
 2. Freischneiden
 3. Ude hishigi waki gatame
 4. Kaiten nage
 5. Wurf: Franz like
 6. Ippon seionage like
 7. HH 20
 8. Wurf (Sukinage like)

Aussen, ungleichseitig

 1. HH24
 2. Hiji maki shita
 3. Shionage
 4. O soto gari
 5. GH 6 like
 6. Durchgehen:
  1. HH22
  2. HH15 Jun te dori

Innen, ungleichseitig

 1. Schlag

Innen, gleichseitig

 1. HH 23 like
 2. Sukinage like

Handgeben

 1. Te mochi ushiro garami
 2. HH 12
 3. HH 14 (Ude kujik like)
 4. FH 2 (Ich ude gyaku)

Oberarm

 1. Gyaku ude kujik
 2. Gyaku ude garami

Words

 • kaiten … rollen; sich drehen

Updated: