Gyaku Kubi Waza

(5)

  1. Tate hishigi (GH1)
  2. GH2
  3. GH3
  4. GH4
  5. GH6 (Kata gatame)
  6. GH8
  7. GH5

Updated: