Te waza

  1. Ippon Seionage
  2. Morote Seionage
  3. Seio toschi
  4. Sode tsuri komi goshi
  1. Morote gari
  2. Sukuinage

Words

  • tsuri … fischen, heben
  • sode … Ärmel
  • komi … innen, gegen
  • suku … Schaufel, Löffel

Updated: