Rensoko waza

(5)

  1. Uki gosh - ashi no ko uchi
  2. Ippon seionage - Ude hishigi juji gatame
  3. Shionage - ude hishigi hiji gatame
  4. Ude garami dachi waza - HH 5c
  5. Ude hishigi shita oshi -> Ude osae
  6. O soto gari + kata ashi hishigi
  7. HH7; Bewegen; HH 5c

Updated: