Kaeshi waza

(5)

  1. Gyaku juji jime -> Hiji maki shita
  2. Uki gosh - Uki gosch
  3. Uki gosh - Ude gaeshi
  4. Ippon seionage - hadaka jime
  5. HH24 - HH24
  6. HH3 - Ude hishigi waki gatame
  7. Morote gari -> tawaragaeshi
  8. HH1 - HH1

Updated: