Koshi waza

  1. Uki goshi
  2. Hane goshi
  3. Harai goshi
  4. Kubinage
  5. koschi guruma
  6. Ko-tsuri-goschi
  7. Shanghai

Words

  • hane … Sprung
  • harai … fegen
  • koshi … Hüfte

Updated: